Uprawnienia Krwiodawców

PDFDrukujEmail

Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1.  zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy /Dz. U. Nr 60 poz. 281 ze zm./

 2.  posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii

      (tj.: 8 czekolad, 1 wafel, 1 sok)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.11.2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy /Dz. U. Nr 261, poz. 2602/

3.  ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa

Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. /Dz. U. Nr 51 z 2010 r., poz. 307 z późn. zm./

 

Za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża, po oddaniu określonej ilości krwi można ubiegać się o przyznanie następujących tytułów:

  • tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”(dawniej III stopnia) -  przysługuje:

-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

  • tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”(dawniej II stopnia) -  przysługuje:

-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”(dawniej I stopnia) -  przysługuje:

-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

  • odznaka „ Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

przysługuje osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników, odznaczenie to przyznawane jest przez Ministra Zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;dyrektora Instytutu lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Uprawnienia zasłużonych honorowych dawców krwi (źródło: Wikipedia)

  • Zasłużony honorowy dawca krwi jest uprawniony do zniżki na leki znajdujące się na liście leków refundowanych, a także do bezpłatnego przydziału leków krwiotwórczych (listę tych leków ustala Ministerstwo Zdrowia).
  • Zasłużony honorowy dawca krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • Wiele samorządów miejskich z własnej inicjatywy wprowadza zwolnienia z opłat biletowych w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi, przy czym w celu nabycia prawa do bezpłatnych przejazdów w różnych miastach obowiązują różne progi minimalnej ilości oddanej krwi.
  • Aktywni honorowi dawcy krwi mogą również liczyć na zniżki w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”
ODDALIŚMY JUŻ
2804,499
LITRÓW KRWI !

Członek

Dawcom w darze

Certyfikaty

Patronat medialny

Partnerzy

Poligrafia Gołdap

Tworzenie stron Gołdap

 

NAJBLIŻSZA AKCJA

 19-20.05.2016

1% pomóż nam pomagać

KRS: 0000336292

Wypełnij PIT online

Oni nas lubią!

Znajdź nas na NK