O Stowarzyszeniu

PDFDrukujEmail

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zostało założone 31 lipca 2009r. Założycielami byli: Agnieszka Skok, Emilia Osińska oraz Marcin Białous. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego, 3 września 2009r. Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną, a postanowieniem z 14.09.2012r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.Jest  kontynuacją powstałego 17.04.2003r. Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Podstawowe cele, dla których powstało Nasze stowarzyszenie to:

 1. dążenie do popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie honorowego krwiodawstwa, transplantacji komórek, tkanek oraz narządów;
 3. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
 4. działalność na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalność charytatywna;
 6. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 7. pomoc osobom niepełnosprawnym;
 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
 10. działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu;
 11. pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych  i wojen w kraju i za granicą;
 12. praca  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i współpracy między społeczeństwami;
 13. promocja i organizacja wolontariatu;
 14. działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie chce swe cele realizować poprzez:


1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w szczególności poprzez:

1)Organizowanie akcji honorowego oddawania krwi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

2)Organizowanie akcji dla potencjalnych dawców szpiku wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

3)Promocję zdrowego stylu życia - prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

3a)Promocję zdrowego stylu życia – prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

4)Inicjowanie działań psychoedukacyjnych, rozwijanie umiejętności potrzebnych człowiekowi w celu kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich  w miejscu pracy i rodzinie wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

5)Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących  promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

5a)Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów  dotyczących promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

6)Współpracę z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa  oraz ich oddziałami terenowymi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

7)Wnioskowanie o odznaczanie i nagradzanie osób szczególnie zasłużonych  dla realizacji celów Stowarzyszenia. Stworzenie  własnych wzorów legitymacji, odznaczeń i wyróżnień oraz uchwalenie zasad ich przyznawania wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

8)Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych  oraz  edukacyjnych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

8a)Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz  edukacyjnych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

9)Integracja środowisk honorowych dawców krwi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

10)Organizowanie i wspieranie zróżnicowanych form wsparcia społecznego, zwłaszcza grup samopomocowych i terapeutycznych wg PKD 85.99.Z „Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

11)Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

11a)Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

12)Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami  społecznymi  oraz angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

13)Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

14)Tworzenie instytucjonalnych struktur opiekuńczych oraz podejmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych wg PKD 88.99.Z „Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

Władze stowarzyszenia (Zarząd):
Prezes – Marcin Białous
Wiceprezes –  Jakub Skubich
Sekretarz – Agata Kliniewska
Skarbnik – Emilia Osińska
Członkowie: Łukasz Skubich i Monika Sadowska

Komisja rewizyjna:
Beata Skok- przewodnicząca
Agnieszka Skok- członek
Marta Gawryluk-członek

 

Pozostali członkowie:
Marcin Skok
Andrzej Skok
Anna Białous
Lidia Kliniewska
Andrzej Kliniewski
Michał Kliniewski
Magdalena Chmiel
Małgorzata Łopuska
 

Członkowie honorowi:
Jacek Olszewski
Jacek Rakowski
Paweł Drawert

Oficjalnym fotografem Stowarzyszenia jest Marta Gawryluk.
Logo Stowarzyszenia wykonał Maciek Mocarski

Nasze Stowarzyszenie uzyskało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
Dane KRS: GOŁDAPSKIE STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Pozostałe dane:
NIP: 847-15-87-960,
REGON 280429743
Nr rachunku bankowego:
Bank Gospdarki Żywieniowej S.A.
48 2030 0045 1110 0000 0289 6340

 

 

 

ODDALIŚMY JUŻ
2804,499
LITRÓW KRWI !

Członek

Dawcom w darze

Certyfikaty

Patronat medialny

Partnerzy

Poligrafia Gołdap

Tworzenie stron Gołdap

 

NAJBLIŻSZA AKCJA

 19-20.05.2016

1% pomóż nam pomagać

KRS: 0000336292

Wypełnij PIT online

Oni nas lubią!

Znajdź nas na NK